© 2015   DFComp, s.r.o.    ·  Všetky práva vyhradené  ·
0911 208 721
I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi
kupujúcim a spoločnosťou:


DFComp,s.r.o.,
Nábrežie Hornádu 3364/5,
052 01 Spišská Nová Ves 052 01,
IČO: 47852461,
DIČ: 2024118514,


zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka číslo 36106/V (ďalej len
prevádzkovateľ),


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
č.ú.: 5059767073/0900
IBAN: SK9109000000005059767073
BIC/SWIFT: GIBASKBX


uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu http://www.dfcomp.sk ( ďalej len obchod ).


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené
obchodnými podmienkami www.dfcomp.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom
znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č.
108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V
prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými
podmienkami www.dfcomp.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom obchodu.


Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o
kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný
systémom obchodu.


Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a
kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a
náležitosti, požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kupujúci prehlasuje,
že osobné údaje, ktoré uviedol v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za
nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.  Vykonaním
registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej
komunikácie elektronickou poštou , sms správami , prípadne iným vhodným spôsobom.
Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované
za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany
kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená
dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto
zmluvou, ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej
zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými
podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia
kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej
objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad
súhlasí.
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od
prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy
v uvedenej lehote, dodávateľ nebude požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných
nákladov spojených s odstúpením od zmluvy nad rámec platnej legislatívy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak
spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť pokiaľ možno v originálnom nepoškodenom
balení.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má
byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú že si
prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po
vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 7 dní.
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar používaný, čiastočne
opotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu u tovaru, ktorého charakter
to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či
viditeľne použitý, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej
škody v rámci platnej legislatívy.
V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne
opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o
odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie , alebo po dohode s
kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo
sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar alebo odmietnuť plnenie.

V. Záruka, reklamácie, doklady

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú,
to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho
výrobca tovaru poskytuje). Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v
Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené inak, tak
minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na
predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo
závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa. Záruka
sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či
inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady
spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v
dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo
prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu
do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru
zmocnená (porušená ktorákoľvek plomba na výrobku !!!).

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním
záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah
určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné
meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa
jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o
kúpe. Mestom uplatnenia reklamácie je sídlo predávajúceho uvedeného vyššie v záhlaví a doklade o
kúpe. Ak to povaha veci umožňuje môže predávajúci po dohode s kupujúcim určiť aj iné miesto v rámci
SR na prevzatie reklamácie, vykonanie záručného servisu, alebo opravy.(napr. Zoznam záručných
servisov a opravovní uvedení v Záručnom liste)

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej
zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje
oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá
na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá
kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane
potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie
zamietnutia reklamácie, kópiu znaleckého posudku.
Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje
vlastné náklady.

IV. Kúpna cena a platby

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Ceny sú platné
odo dňa pridania tovaru do ponuky - dátumu jej zverejnenia s cenou do vypredania skladových zásob e-
shopu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Uvedené ceny sú naše bežné
maloobchodné ceny, ale v e-shope sa môžu v jednotlivých prípadoch, akciách líšiť od maloobchodných
cien na našich prevádzkach. Pre nákup v e-shope je platná vždy cena uvedená v ponuke pri konkrétnom
tovare.
Upozornenie : cenu je možné individuálne telef. dohodnúť - upraviť aj kumulovanou zľavou v závislosti
od objemu nákupu, spôsobu platby, či rezervácie so zálohou. Technická špecifikácia a vzhľad výrobku sa
môže líšiť v niektorých detailoch v závislosti od výrobcu. Akciový - zlacnený tovar môže mať drobné
estetické vady nevplývajúce na jeho funkčnosť.
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a
predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky
smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.
Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to
nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri
zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, možnosťou platby formou
elektronického platobného styku (TatraPay a pod.), prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre.
Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný
prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa. V prípade
odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Objednávky
neuhradené do 6 pracovných dní sa automaticky rušia.

III. Dodacie podmienky a termíny

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho, uvedené v
registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom
s využitím služieb tretích subjektov UPC, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe
dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u
prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 4 dní po výzve od prevádzkovateľa obchodu. Dodanie
tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne prvému dopravcovi na prepravu, ku
kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej
sumy v plnej výške, inak je tovar majetkom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v
čo možno v najkratšej dobe (t.j. do 24 - 48 hod. pri prevzatí tovaru na prevádzke  a ďalších  24 - 48 hod
v prípade poslania tovaru kuriérom) po zaplatení elektronickej objednávky na účet DFComp, s.r.o.. Doba
pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia v prípade ak nie je tovar na sklade.

Objednaný tovar dopravujeme na dobierku alebo platbou vopred až k Vám domov, alebo na Vami
zadanú adresu Slovenskou poštou, prepravnou službou UPC, podľa dohody, Vašej požiadavky aj iným
dohodnutým spôsobom, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v sídle spoločnosti DFComp, s.r.o..
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na
základe dohody, vyplývajú špeciálne požiadavky.

Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. S tovarom dodávame daňové
doklady, záručný list, návod na použitie a tlačivo zaznamenávajúce obsah dodávky. Pri platbe na
predfaktúru je dodacia doba rovnaká ako na dobierku, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš
účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Poplatky za dopravu
Doprava je realizovaná pri dodávkach bežného balenia tovaru ( obuv, textil, doplnky)   Slovenskou
poštou z pravidla do 5 pracovných dní. http://cennik.posta.sk/#

Pri Vašej požiadavke o urgentnú dodávku - do 48hodin zašleme akýkoľvek tovar špedíciou UPS až k Vám
domov, alebo na Vami zadanú adresu Vám vieme účtovať zvýhodnený zmluvný tarif, ktorý zahŕňa
dopravné náklady, palivový aj mýtny poplatok, poplatok za dobierku, telefonické avizovanie ak je
potrebné a balné, všetko spolu s DPH len :

-    Kuriér UPS - eur
-    Kuriér UPS- dobierka - eur

Dopravné náklady za Urgentnú dodávku sa účtujú za každý balík samostatne.
Ďalšie špecifické možnosti spôsobu dopravy tovaru a ceny za dopravu podľa Vašej osobnej požiadavky
vieme dohodnúť telefonicky.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa
v deň odoslania elektronickej objednávky, s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných
obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne
príslušný súd.

                                        Reklamačný poriadok

Dôležité upozornenie :

Záruka sa vzťahuje len na hardvérové poruchy. Za chyby operačného alebo aplikačného softvéru
neručíme.
Neručíme za stratu údajov z Vášho dátového disku ( pevný disk , flash kľuč atd.) počas
reklamácie, preto si všetky dôležité údaje zálohujte!
Na reklamáciu prinášajte zariadenie spolu so všetkými ovládačmi (driver) a inštalačnými CD.
Výjazdy k zákazníkovi sú spoplatňované podľa platného cenníka služieb.

Záručný a reklamačný poriadok
Všeobecné ustanovenia

1.) V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov vydáva DFComp, s.r.o., so sídlom Nábrežie Hornádu 3364/5 , 052 01 Spišská Nová Ves 
nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe
uplatnenia  zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") včítane údajov o tom, kde
možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

2.) Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto reklamačného poriadku vyskytuje označenie „predávajúci“ rozumie sa
tým DFComp, s.r.o. a ak sa v texte vyskytuje označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle
definície uvedenej v zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý kúpil od predávajúceho určitý tovar.

3.) Tento Reklamačný poriadok:
     - je viditeľne umiestnený v sídle firmy DFComp, s.r.o. , Nábrežie Hornádu 3364/5 , v ktorej sa
predávajú výrobky spotrebiteľovi alebo poskytujú služby spotrebiteľovi
     - je v tlačenej forme dostupný spotrebiteľovi

4.) Uzavretím kúpnej zmluvy medzi DFComp, s.r.o. a spotrebiteľom alebo uzavretím zmluvy o dielo
medzi DFComp, s.r.o. a spotrebiteľom pristupuje spotrebiteľ  k podmienkam uvedeným v tomto
Reklamačnom poriadku. Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje
zaplatenie kúpnej ceny alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým sa potvrdzuje záručná
doba tovaru alebo služby ( záručný list ).

5.) Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva
garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane
spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Po uplynutí záručnej doby upravenej súvisiacimi ustanoveniami
právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred
ustanoveniami právnych predpisov.

6.) Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb zo strany
DFComp, s.r.o. pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych
predpisov.

7.) Tento reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle ustanovenia § 620 ods. 3
Občianskeho zákonníka, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky, ak záručná doba
vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná záručná doba.

8.) Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami
tohto Reklamačného poriadku.

Zodpovednosť za vady

1.) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je oprávnený
predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri
prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce
príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za
takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2.) Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje
ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ predávajúci v
doklade potvrdzujúcom prevzatie veci nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného
listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania záručnej
doby.

4.) Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci
a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej
doby predávajúcim. Predávajúcim vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom
garantovaná záručná doba.

5.) Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na
vady spôsobené:
- prirodzeným opotrebením veci,
- nesprávnou obsluhou v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením veci ( napr.: zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, tepelne
deformované konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel), ani elektricky (napr.:
prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory)

Reklamácia sa nevzťahuje na výrobok:

- ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie,
- ktorý bol poškodený živelnou pohromou,
Záruka sa tiež nevzťahuje na veci alebo súčiastky, na ktorých bola porušená záručná plomba alebo
nálepka.

Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

1.) Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred
koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V
takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom
prebratia tovaru zákazníkom.

2.) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená.

3.) Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny.
Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s predávajúcim reklamačný protokol, v ktorom presne
popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným
príslušenstvom a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca
reklamáciu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o
spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú
adresu  nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

4.) Tovar na reklamáciu je možné doručiť osobne alebo zaslať na adresu dodávateľa uvedeného v
dodacím liste. Zabaľte ho do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr.
primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k
poškodeniu pri preprave.

Vybavenie reklamácie

1.) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo
dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

2.) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

3.) Ak ide síce o odstrániteľné vady ale kupujúci nemôže pre väčší počet rôznych vád vec riadne užívať,
väčším počtom vád sa rozumie vyskytnutie sa aspoň troch rôznych vád, kupujúci môže po dohode s
dodávateľom odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ môže ponúknuť aj iný druh tovaru v hodnote kúpnej ceny
pôvodne dodaného tovaru.

4.) Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania záručnej doby vyznačenej
predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v
bodoch 1 až 5 s tým rozdielom, že právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na
predávajúceho a lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní.

5.) V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ,
vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími
vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM
mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou
frekvenciou a pod.)
Obchodné podmienky
zabezpečujeme servis počítačov, notebookov, tabletov
inštalácia a reinštalácia systému
prečistenie hardvéru a softvéru
obnova a zálohovanie dát
odstránenie vírusov a škodlivého softvéru
dfcomp@dfcomp.sk
 

dfcomp